Regulamin korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników

obowiązujący od dnia 15 stycznia 2019 r.
 1. Postanowienia ogólne regulaminu
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z platformy zniżkowej "goodie" przez jej Użytkowników.
  2. Administratorem platformy zniżkowej "goodie" jest spółka Millennium Goodie Sp. z o.o. (zwana dalej: „Usługodawcą”) z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111389, nr NIP: 5251574764, kapitał: 500.000,00 zł.
 2. Definicje
  1. Aplikacja – aplikacja mobilna „goodie”, możliwa do pobrania w oficjalnych sklepach internetowych Google Play i AppStore, będąca elementem Platformy.
  2. Hasło – poufny, ustalony przez Użytkownika ciąg znaków, który umożliwia logowanie do Konta,
  3. Konto – indywidualne konto Użytkownika na Platformie,
  4. Kupon - kupon lub bon zniżkowy, kod rabatowy, los, bilet lub dokument, plik lub informacja w innej formie, w tym elektronicznej, uprawniający Użytkownika do skorzystania z korzyści (tj. oferty Partnera korzystniejszej niż w przypadku Okazji nie zawierającej Kuponu) wskazanej w Okazji, na zasadach w niej określonych, jeżeli Okazja taki Kupon zawiera i umożliwia pobranie na Platformie,
  5. Okazja – informacja handlowa lub marketingowa dotycząca Partnera, kierowana do Użytkownika i zawierająca informacje, o których mowa w § 3 ust. 3; Okazja może zawierać Kupon,
  6. Okazja Cashback - forma Okazji zawierająca dodatkowo informacje o możliwych do uzyskania przez Użytkownika Punktach Cashback, przy czym mogą one być wskazane jako procent od dokonanej transakcji lub stała kwota niezależna od wartości transakcji,
  7. Partner – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym poprzez Internet, punkty handlowe lub usługowe, jak również placówki franczyzowe lub współpracujące, którego dotyczą Okazje prezentowane na Platformie przez Usługodawcę,
  8. Platforma – internetowa platforma promocyjna Usługodawcy udostępniająca Użytkownikom Okazje, dostępna na stronie internetowej www.goodie.pl oraz w postaci aplikacji mobilnej "goodie" możliwej do pobrania w oficjalnych sklepach internetowych Google Play i AppStore,
  9. Program Cashback - działania i rozwiązania promocyjne, podejmowane przez Usługodawcę we współpracy z Partnerami w systemie sprzedaży premiowej, polegające na umożliwieniu Użytkownikowi zbierania Punktów Cashback w związku z nabyciem określonych towarów lub usług i na wymienianiu ich przez Usługodawcę na środki pieniężne na zasadach określonych w Regulaminie,
  10. Punkty Cashback – podlegające wymianie na polskie złote (PLN) punkty rozliczeniowe (premie) przyznawane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach Programu Cashback, wskutek zakupienia przez Użytkownika towarów lub usług określonych w Okazji Cashback i na warunkach w niej określonych, w sklepie internetowym Partnera, którego dotyczy dana Okazja Cashback,
  11. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy.
  12. Urządzenie - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer, telefon, tablet, inne urządzenie mobilne) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym antywirusowym, najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych oraz dostęp do sieci Internet, na którym Użytkownik korzysta z Platformy,
  13. Usługa Przechowywania Kart - usługa przechowywania w Aplikacji elektronicznych wersji kart lojalnościowych, dotyczących innych programów lojalnościowych niż programy lojalnościowe Usługodawcy,
  14. Zweryfikowany Użytkownik – Użytkownik, którego adres e-mail podany w procesie rejestracji został zweryfikowany przez Usługodawcę.
 3. Warunki korzystania z platformy i zasady funkcjonowania
  1. Usługodawca nie pobiera od Użytkownika opłat za korzystanie z Platformy.
  2. Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie Urządzenia.
  3. Platforma umożliwia Użytkownikom:
   1. przeglądanie i otrzymywanie informacji o Okazjach, zawierających informacje o:
    1. promocjach dostępnych u Partnera,
    2. aktualnych wyprzedażach sezonowych,
    3. nowych kolekcjach oraz wydarzeniach związanych z marką Partnera,
    4. gazetkach promocyjnych, katalogach, ulotkach oraz innych podobnych publikacjach Partnera,
    5. ofertach dedykowanych,
    6. programach i kartach lojalnościowych,
    7. kartach podarunkowych,
    8. ofertach typu cashback, tj. dotyczących zwrotu części lub całości ceny lub wynagrodzenia zapłaconego przez Użytkownika w ramach transakcji dokonanej w trakcie korzystania z danej Okazji,
   2. pobieranie Kuponów,
   3. udział w konkursach, dostępnych poprzez Platformę,
   4. udział w programach lojalnościowych, dostępnych poprzez Platformę, w tym w szczególności rejestrowanie się do nich i korzystanie z kart lojalnościowych,
   5. przechowywanie elektronicznych wersji kart lojalnościowych dotyczących innych programów lojalnościowych niż Usługodawcy,
   6. tworzenie i wykorzystanie list zakupowych,
   7. udział w programach typu cashback.
  4. Z uwagi na charakter prowadzonej przez Usługodawcę działalności, korzystanie przez Użytkownika z Platformy nieodłącznie wiąże się z:
   1. przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, w celu marketingu usług Usługodawcy i podmiotów trzecich, których dotyczą Okazje zamieszczone na Platformie lub których dotyczą usługi dostępne poprzez Platformę,
   2. przekazywaniem na Urządzenie informacji handlowych lub marketingowych poprzez pocztę elektroniczną Użytkownika, aplikację mobilną Platformy (np. powiadomienia widoczne na ekranie głównym) lub stronę internetową Platformy,
   3. uzyskiwaniem dostępu do informacji o lokalizacji Użytkownika na Urządzeniu,
   4. określeniem preferencji Użytkownika na podstawie przeglądanych przez niego Ofert, informacji o lokalizacji Urządzenia lub działań podejmowanych na Platformie, w celu jak najlepszego dopasowania Okazji lub usług, określonych w ust. 3, do oczekiwań Użytkownika,
   5. stosowaniem plików "cookies".
  5. Informacje przesyłane przez Platformę do Użytkownika, mogą mieć charakter ogólny, tj. mogą być skierowane do wszystkich Użytkowników, jak również, w oparciu o działania opisane w ust. 4 pkt. 4), mogą mieć charakter spersonalizowany, tj. mogą być kierowane do wybranej grupy Użytkowników lub do konkretnego Użytkownika.
  6. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi oparte o lokalizację, tj. polegających na wyświetlaniu informacji o Okazjach dostępnych w pobliżu miejsca przebywania Użytkownika lub dostępnych w odwiedzanych sklepach i punktach usługowych, jak również o usługach, o których mowa w ust. 3. W tym celu niezbędne jest pobieranie informacji o lokalizacji Urządzenia. Użytkownik ma możliwość udostępnienia Platformie informacji o lokalizacji poprzez odpowiednie ustawienia Urządzenia. W przypadku braku udostepnienia ww. usługi Platforma nie będzie pobierała danych o lokalizacji Urządzenia. Użytkownik może w każdej chwili zablokować lub odblokować dostęp Platformie do usługi lokalizacyjnej poprzez zmianę ustawień w Urządzeniu.
  7. Warunki Okazji, w tym czas jej trwania oraz miejsce i czas realizacji oraz sposób i miejsce pobrania i realizacji Kuponu, jeżeli Okazja go zawiera, są określane w jej treści, chyba że Partner określi inaczej.
  8. Kupon może być imienny lub na okaziciela.
  9. Określone w Okazji usługi lub sprzedaż towarów na rzecz Użytkownika świadczy Partner, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z tym Partner jest podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie usługi lub prawidłowe dostarczenie towaru, określonych w Okazji, w tym za realizację Kuponu, jeżeli Okazja go zawiera. Zakup towaru lub skorzystanie z usługi Partnera przez Użytkownika w sposób wskazany w treści Okazji są równoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z jej warunkami i ich zaakceptowaniem. Wynagrodzenie, koszty i inne opłaty związane ze skorzystaniem przez Użytkownika z Okazji, powinny być uiszczane przez Użytkownika na rzecz Partnera, w sposób przez niego określony.
  10. Usługodawca nie jest kupującym, sprzedającym, agentem, oferującym Okazje, pośrednikiem lub agentem turystycznym w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2016.187 j.t.) lub stroną umowy, o której mowa w ust. 9. Usługodawca nie odpowiada za wywiązanie się przez Partnera lub Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań związanych ze skorzystaniem lub nieskorzystaniem przez Użytkownika z Okazji.
  11. Na Platformie publikowane są jedynie Okazje możliwe do realizacji na terytorium Polski i dla osób przebywających na terytorium Polski.
  12. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  13. Użytkownik i Usługodawca mogą porozumiewać się ze sobą:
   1. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie,
   2. poprzez e-mail, wysłany przez Użytkownika na adres kontakt@goodie.pl lub wysłany z tego adresu przez Usługodawcę, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 4. Rejestracja i założenie konta
  1. Założenie Konta na Platformie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Założenie Konta pozwala Użytkownikowi między innymi na:
   1. pobieranie wszystkich Kuponów z Platformy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla określonych przez Usługodawcę grup Użytkowników,
   2. dodawanie ulubionych marek do obserwowanych, w celu szybkiego ich przeglądania i otrzymywania informacji o nowościach,
   3. zapisywanie Okazji na swoim Koncie,
   4. ocenianie i komentowanie Okazji,
   5. przystępowanie i udział w programach lojalnościowych,
   6. korzystanie z Programu Cashback.
  3. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom posiadającym Konto inne funkcjonalności niż określone w § 4 ust. 2. O wprowadzeniu nowej funkcjonalności Usługodawca powiadomi Użytkowników na Platformie.
  4. W celu założenia Konta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie.
  5. Korzystanie z Platformy nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika, jednakże jego brak może skutkować ograniczeniami w dostępności lub zakresie Okazji, Kuponów lub funkcji Platformy.
  6. Użytkownik może korzystać z Platformy:
   1. bez zakładania Konta,
   2. bez zakładania Konta, z możliwością otrzymywania newsletterów dotyczących Okazji na swój adres e-mail,
   3. po założeniu Konta, z możliwością korzystania z wszystkich funkcjonalności Platformy, o których mowa w ust. 2 i 3, lub Kuponów, przy czym niektóre Okazje lub Kupony mogą być dostępne wyłącznie dla określonych przez Usługodawcę grup Użytkowników.
  7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 2), Użytkownik powinien w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Platformie wskazać swój adres e-mail.
  8. W przypadku określonym w ust. 6 pkt. 3), Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie, podając adres e-mail i Hasło. Jeżeli Usługodawca udostępni taką funkcjonalność, wypełnienie formularza rejestracyjnego może również nastąpić w sposób zautomatyzowany, tj. przy wykorzystaniu kont Użytkownika prowadzonych w serwisie „Google +” lub „Facebook”. W takim przypadku założenie Konta odbywa się poprzez przekierowanie z Platformy na jeden ze wskazanych serwisów oraz przy wykorzystaniu danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w tych serwisach.
  9. Adres e-mail podawany w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt. 2) - 3), powinien być adresem ważnym i wykorzystywanym przez Użytkownika. W przypadku podania adresu osoby trzeciej lub tymczasowych adresów e-mail Usługodawca ma prawo wstrzymać wysyłkę newsletterów, uniemożliwić korzystanie z usług, określonych w § 3 ust. 3, zablokować lub usunąć Konto. Użytkownik może być również poproszony o ponowne uwierzytelnienie swojego Konta.
  10. Dane Użytkownika podane w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt. 3), powinny być prawdziwe, kompletne i aktualne. Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji danych w Koncie w przypadku ich zmiany.
  11. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta na Platformie, które zostaje przypisane do adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
  12. Usługodawca może odmówić założenia Konta. W przypadku odmowy Rejestracji, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji i żądania uzasadnienia odmowy.
 5. Program Cashback
  1. Uczestnictwo w Programie Cashback wymaga posiadania Konta.
  2. Za zakupienie przez Użytkownika towarów lub usług Partnera, określonych w Okazji Cashback i na warunkach w niej określonych, w sklepie internetowym tego Partnera, Usługodawca przyznaje Użytkownikowi Punkty Cashback, w ilości określonej w Okazji Cashback.
  3. Informację o możliwych do uzyskania Punktach Cashback oraz wskazanie za nabycie jakich towarów lub usług Partnera są one przyznawane, określa Usługodawca w treści Okazji Cashback.
  4. W celu uzyskania Punktów Cashback Użytkownik musi:
   1. być zalogowany na swoim Koncie w Platformie,
   2. mieć włączoną obsługę ciasteczek („cookies”) w przeglądarce internetowej, za pomocą której przegląda Okazję Cashback, z której chce skorzystać,
   3. wybrać na Platformie Okazję Cashback, a następnie kliknąć w specjalny link dostępny w jej treści, co spowoduje automatyczne przekierowanie Użytkownika do sklepu internetowego Partnera,
   4. sfinalizować zakup, tj. złożyć zamówienie w sklepie internetowym Partnera dotyczące nabycia towarów lub usług określonych w Okazji Cashback i na warunkach w niej określonych, zgodnie z regulaminem tego sklepu internetowego, oraz i) dokonać zapłaty, w przypadku wyboru płatności z góry, lub ii) potwierdzić i zaakceptować złożenie zamówienia, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.
  5. Z uwagi na wykorzystywaną przez Usługodawcę technologię, w celu prawidłowego naliczenia Użytkownikowi Punktów Cashback, w czasie pomiędzy kliknięciem w link, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, a złożeniem zamówienia oraz i) w przypadku płatności z góry – momentem powrotu na stronę sklepu internetowego Partnera po dokonaniu płatności, lub ii) w przypadku płatności przy odbiorze – momentem wyboru takiej formy płatności, Użytkownik nie może:
   1. korzystać z oprogramowania lub funkcjonalności uniemożliwiających śledzenie przekierowań po kliknięciu na link, chyba że odblokuje taką możliwość,
   2. korzystać z innych stron internetowych, w szczególności alternatywnych stron internetowych oferujących kupony, rabaty, zniżki i tym podobne oraz strony programów afiliacyjnych, z wyłączeniem stron umożliwiających dokonanie płatności za towar lub usługę zakupione w ramach Okazji Cashback,
   3. odświeżać strony internetowej sklepu internetowego Partnera, do której Użytkownik został przekierowany po dokonaniu czynności określonych w ust. 4 pkt. 3.
  6. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5, pomimo zakupienia towarów lub usług określonych w Okazji Cashback, Punkty Cashback za ten zakup mogą nie zostać naliczone Użytkownikowi.
  7. Punkty Cashback są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania przez Użytkownika pełnej zapłaty za towary lub usługi. W przypadku, gdy w Okazji Cashback możliwe do uzyskania Punkty Cashback zostały wskazane w formie procentowej od dokonanej transakcji, podstawą do ich naliczenia jest cena netto za towary lub usługi kupowane przez Użytkownika w ramach Okazji Cashback (wartość netto zamówienia, o którym mowa w ust. 4. pkt. 4.), bez kosztów dostawy, tj. pozostała po uwzględnieniu czynników wpływających na obniżenie ceny, np. zniżek, bonów, losów, promocji, w tym wynikających z programów lojalnościowych lub kwot zapłaconych przy użyciu kart podarunkowych.
  8. Punkty Cashback za zakupienie danych towarów lub usług określonych w Okazji Cashback, zapisywane są na Koncie, ze statusem „Oczekujący”, w terminie do jednego dnia roboczego od dnia sfinalizowania zakupu, zgodnie z ust. 4 pkt. 4..
  9. Punktom Cashback są nadawane statusy. Punkty Cashback przyznane za nabycie towaru lub usługi określonej w danej Okazji Cashback mają ten sam status. Użytkownik może sprawdzić liczbę Punktów Cashback i ich statusy na swoim Koncie. Status Punktów Cashback jest uzależniony od otrzymania przez Usługobiorcę od Partnera potwierdzenia prawidłowości zakupienia towaru lub usługi określonej w Okazji Cashback lub zweryfikowania przez Usługobiorcę, czy nie zachodzą przesłanki określone w ust. 15. Punkty Cashback mogą mieć następujące statusy:
   1. „Oczekujący” – w przypadku Punktów Cashback, w stosunku do których Partner nie potwierdził jeszcze Usługodawcy prawidłowości zakupienia towaru lub usługi,
   2. „Zatwierdzony”- w przypadku Punktów Cashback, w stosunku do których Partner potwierdził Usługodawcy prawidłowość zakupienia towaru lub usługi,
   3. „Odrzucony” - w przypadku Punktów Cashback, które otrzymały status Oczekujący, jednak Partner przekazał Usługodawcy informację o niespełnieniu przesłanek prawidłowości zakupienia towaru lub usługi, lub też w przypadku których Usługobiorca stwierdził zaistnienie przesłanek określonych w ust. 15.,
   4. „Wypłacony” – w przypadku Punktów Cashback, które zostały zamienione i wypłacone zgodnie z ust. 11. i 12.
  10. Prawidłowość zakupienia towaru lub usługi jest rozumiana jako spełnienie przez Użytkownika warunków określonych w ust. 4.4., 5. i 7. oraz niedokonania przez niego następujących czynności, w okresie 60 dni od dnia spełnienia warunków określonych w ust. 4. pkt. 4., w stosunku do towarów lub usług nabytych w ramach Okazji Cashback:
   1. nieodebrania zamówionego towaru lub usługi w przypadku wyboru płatności przy odbiorze,
   2. odstąpienia od umowy zakupu zawartej z Partnerem,
   3. zwrotu towaru zakupionego u Partnera,
   4. złożenia reklamacji dotyczącej towaru lub usługi zakupionych u Partnera.
  11. Na wniosek Użytkownika Punkty Cashback o statusie „Zatwierdzony” mogą zostać wymienione przez Usługodawcę na polskie złote (PLN) w stosunku 1 Punkt Cashback = 1 polski złoty (PLN).
  12. Wymiana, o której mowa w ust. 11 jest dokonywana w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika poprzez Platformę wniosku, o którym mowa w tym ustępie. Po dokonaniu wymiany, Usługodawca przelewa niezwłocznie kwotę wymiany na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
  13. Wymiana, o której mowa w ust. 11, jest możliwa pod warunkiem, że na Koncie zapisanych jest co najmniej 20 Punktów Cashback o statusie „Zatwierdzony”, z zastrzeżeniem ust. 22.
  14. Wymiany Punktów Cashback na polskie złote może dokonać jedynie Zweryfikowany Użytkownik.
  15. Usługodawca jest uprawniony do anulowania naliczonych Punktów Cashback, zmiany ich statutu lub też wstrzymania lub odmowy dokonania wymiany, o której mowa w ust. 11, w przypadku:
   1. uzasadnionego podejrzenia próby lub dokonania wyłudzenia, oszustwa, kradzieży lub przywłaszczenia, dokonanego wobec Usługodawcy, Partnera lub innego Użytkownika,
   2. uzasadnionego podejrzenia korzystania z Konta danego Użytkownika przez osoby trzecie lub naruszenia postanowień § 7.,
   3. uzasadnionego podejrzenia przyznania lub możliwości przyznania Punktów Cashback za niedokonane w rzeczywistości nabycie towarów lub usług określonych w Okazji Cashback,
   4. uzasadnionego podejrzenia przyznania lub możliwości przyznania Punktów Cashback Użytkownikom innym niż Użytkownik, który dokonał czynności określonych w ust. 4.,
   5. otrzymania przez Użytkownika zwrotu w całości lub części zapłaty za towar lub usługę, wskutek zaistnienia sytuacji określonych w ust. 10 pkt. 1-4.,
   6. dokonania nabycia towaru lub usługi Partnera z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego Partnera lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  16. Jednorazowo Użytkownik może zlecić wypłatę na swoje konto bankowe maksymalnie 2000 polskich złotych (PLN). Zamiana Punktów Cashback na polskie złote (PLN) jest zwolniona z podatku dochodowego, z wyjątkiem sytuacji, określonych prawem.
  17. Jednorazowo Użytkownik może dokonać transakcję, której wartość zwrotu nie przekroczy 2000 polskich złotych (PLN). W przypadku przekroczenia tej kwoty na koncie użytkownika pojawi się transakcja ze zwrotem nie większym niż wymieniona powyżej kwota, natomiast nadwyżka wartości Cashback przepadnie, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 361).
  18. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia Punktów Cashback lub praw z nimi związanych na rzecz innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również żądać wypłaty na rachunki osób innych niż Użytkownika.
  19. Punkty Cashback znajdujące się na Koncie, wygasają z upływem 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności, tj. od dnia przyznania Użytkownikowi na Koncie ostatnich Punktów Cashback.
  20. Wypłata kwoty z zamiany Punktów Cashback na polskie złote (PLN) jest możliwa jedynie na rzecz Użytkowników posiadających rachunek w polskich złotych w banku znajdującym się na terytorium Polski.
  21. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Programu Cashback, polegają na przyznaniu Użytkownikowi Punktów Cashback i umożliwieniu ich wymiany na środki pieniężne. W zakresie zamiaru lub realizacji umowy nabycia towarów lub usług Partnera określonych w Okazji Cashback, zawieranej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, odpowiednie zastosowanie mają § 3 ust. 9 i 10 Regulaminu.
  22. W przypadku wypowiedzenia umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, przyznane Użytkownikowi Punkty Cashback, niezależnie od ich liczby, są na jego wniosek wymieniane na polskie złote (PLN) i wypłacane na rachunek określony przez Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę wniosku o wymianę Punktów Cashback i wypłacenie środków. Prośba o wymianę Punktów Cashback na polskie złote może zostać złożona najpóźniej do 30 dni od momentu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z umowy.
 6. Usługa Przechowywania Kart
  1. Korzystając z Usługi Przechowywania Kart, Użytkownik może przechowywać w Aplikacji elektroniczne wersje posiadanych przez siebie kart lojalnościowych w formie fizycznego nośnika, dotyczących innych programów lojalnościowych niż programy lojalnościowe Usługodawcy oraz wykorzystywać je do udziału w tych programach lojalnościowych.
  2. W celu skorzystania z Usługi Przechowywania Kart, Użytkownik powinien wprowadzić w Aplikacji dane dotyczące karty lojalnościowej w formie fizycznego nośnika, o której mowa w ust. 1., określone przez Usługodawcę w Aplikacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Usługi Przechowywania Kart.
  3. Skorzystanie z Usługi Przechowywania Kart lub kart w niej przechowywanych, jest niezależne od udziału Użytkownika w programie lojalnościowym, którego dotyczy karta przechowywana w Usłudze Przechowywania Kart, co oznacza, że Użytkownik może wykorzystać kartę przechowywaną w tej usłudze, o ile jest uczestnikiem programu lojalnościowego, którego ta karta dotyczy. Usługodawca nie odpowiada za funkcjonowanie programu lojalnościowego, którego dotyczy karta przechowywana w Usłudze Przechowywania Kart, ani w niego nie ingeruje. Usługodawca nie odpowiada za wywiązanie się przez organizatora programu lojalnościowego lub Użytkownika lub inne osoby trzecie z jakichkolwiek zobowiązań związanych z udziałem w programie lojalnościowym innym niż Usługodawcy.
  4. Usługa Przechowywania Kart umożliwia wykorzystanie elektronicznych wersji kart, o których mowa w ust. 1, jedynie w przypadku programów lojalnościowych, w których do udziału w nich Użytkownik powinien podać dane określone w ust. 2. W szczególności w Usłudze Przechowywania Kart nie są zapisywane ani przechowywane punkty, bonusy, środki pieniężne, ani inne informacje dotyczące uczestniczenia Użytkownika w programie lojalnościowym.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub innych osób za możliwość lub niemożliwość wykorzystania elektronicznej wersji karty lojalnościowej, o której mowa w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie odpowiada za skutki wykorzystania lub niewykorzystania elektronicznej wersji karty przechowywanej w Usłudze Przechowywania Kart.
 7. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
  2. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto.
  3. Nie jest dozwolone korzystanie z oprogramowania typu robot, spider, offlinereader czy innych aplikacji do przeszukiwania, zmiany lub odzyskiwania stron ani żadnych urządzeń, narzędzi czy procesów - zarówno automatycznych, jak i ręcznych - służących do odzyskiwania, indeksowania czy eksploracji danych z Platformy, technik „scrapingu” i innych podobnych technik, z wyjątkiem operatorów publicznych wyszukiwarek, którzy mogą korzystać z oprogramowania typu „spider” do kopiowania materiałów z Platformy wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych spisów materiałów i w zakresie niezbędnym do takiego działania (nie dotyczy to pamięci cache ani archiwum takich materiałów), przy czym zgoda taka może być cofnięta w każdej chwili.
  4. Użytkownik nie może:
   1. przekazywać Hasła i dostępu do Konta osobom trzecim lub podawać się za inne podmioty lub Użytkowników,
   2. korzystać z Platformy w celach innych niż osobiste i niekomercyjne,
   3. naruszać lub namawiać do naruszenia Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, zamieszczać wypowiedzi lub publikacji dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub religię, podważających dobre imię, renomę lub wizerunek innych Użytkowników, Usługodawcy, Banku Millennium S.A. lub Partnerów, zawierających wulgaryzmy, pogróżki, treści obsceniczne, erotyczne lub pornograficzne, zniesławiające, rasistowskie, obraźliwe lub nawołujące do nietolerancji, szerzenia nienawiści lub rasizmu lub ksenofobii,
   4. naruszać praw i dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz do wizerunku, tajemnic handlowych i patentów,
   5. zbierać informacji o innych Użytkownikach, w tym ich danych osobowych,
   6. zamieszczać adresów stron internetowych lub odnośników do innych portali zniżkowych niż www.goodie.pl,
   7. zamieszczać treści nieprawdziwe lub bezprawne,
   8. podejmować działań lub prób działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy, Konta, oprogramowania lub sprzętu Usługodawcy, Banku Millennium S.A., Użytkowników lub Partnerów (wysyłać lub zamieszczać wirusy komputerowe, konie trojańskie, złośliwe oprogramowanie lub jakichkolwiek inne szkodliwe materiały, które mogą przerywać albo zakłócać działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego, uszkodzić je albo w inny sposób przyczynić się do ich utraty, podejmować próby obejścia lub usunięcia zabezpieczeń programów komputerowych lub logowania się do Konta, do którego Użytkownik nie ma praw, itp.),
   9. wysyłać niechciane wiadomości lub materiały reklamowe do osób, które nie wyraziły na to zgody,
   10. podejmować próby wykorzystania lub wykorzystanie Platformy do uzyskania nieuprawnionych korzyści dla siebie lub dla osób innych niż Użytkownik,
  5. Użytkownik ponosi w stosunku do Usługodawcy, Banku Millennium S.A., Partnerów, innych Użytkowników lub osób trzecich pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania, w tym wszelkie przypadki naruszenia przez niego prawa lub postanowień Regulaminu oraz za treści i wypowiedzi zamieszczane przez niego na Platformie.
  6. O ile z warunków danej Okazji nie będzie wynikać inaczej, jeżeli Użytkownik otrzymał tę samą Okazję o identycznych parametrach i od tego samego Partnera jednocześnie poprzez stronę internetową Platfomy i aplikację mobilną, wybranie takiej Okazji w którymkolwiek z powyższych kanałów, powoduje równoczesne wygaśnięcie drugiej i wiąże się z uzyskaniem dla Użytkownika jednokrotnego uprawnienia do Kuponu z tytułu skorzystania z takiej Okazji. Okazja wygasła w pozostałym kanale staje się wówczas nieaktywna i Kupon dla Użytkownika w związku z tą Okazją wystawioną w tym kanale nie jest należny.
  7. Użytkownik może w zamieszczanych przez siebie na Platformie wypowiedziach, zamieszczać informacje, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1., dotyczące innych podmiotów, przy czym:
   1. powinny one, w miarę możliwości, zawierać bezpośredni odnośnik (link) do takich informacji,
   2. nie mogą mieć charakteru reklamowego, tj. takiego z którego wynika, że Użytkownik reklamuje towary lub usługi własne albo podmiotów trzecich za wynagrodzeniem lub w celu osiągnięcia innej korzyści.
  8. Użytkownik wchodząc na inne strony internetowe za pośrednictwem Platformy zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach internetowych oraz ze szczegółami świadczonych usług.
 8. Prawa i obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Okazje prezentowane na Platformie były przedstawiane zgodnie z aktualną ofertą Partnera, jednakże Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować prawdziwość lub aktualność Okazji lub Kuponu z ofertą Partnera na jego stronie internetowej lub kontaktując się z Partnerem.
  2. Usługodawca ma możliwość zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika lub zablokowania możliwości skorzystania z niektórych usług Usługodawcy lub usunięcia przesłanych, publikowanych lub zamieszczonych przez Użytkownika na Platformie informacji, plików lub treści, w przypadkach:
   1. naruszania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa,
   2. zagrożenia bezpieczeństwa Konta,
   3. podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Partnera, Platformy, Organizatora lub Banku Millennium S.A.,
   4. po powzięciu przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o podaniu przez Użytkownika w trakcie Rejestracji informacji niezgodnej z prawdą,
   5. korzystania przez Użytkownika z serwerów proxy w celu ukrywania adresów IP, celem zatuszowania korzystania z kilku Kont, stwarzania pozorów przebywania w innej lokalizacji lub zakłócania funkcjonowania Platformy,
   6. naruszenia § 4 ust. 9 - 10,
   7. braku reakcji Użytkownika na upomnienia Usługodawcy.
  3. Działania określone w ust. 2 trwają do momentu ustania przyczyny jego zablokowania lub wyjaśnienia przez Usługodawcę czy Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu. Informacja o zablokowaniu Konta jest przesyłana Użytkownikowi na jego adres e-mail.
  4. Usługodawca lub Bank Millennium S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. udostępnienie Konta lub Hasła przez Użytkownika osobom trzecim,
   2. sposób i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, Kuponów i Usług dostępnych na Platformie,
   3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Partnera, w tym za dostępność lub jakość towarów lub usług po stronie Partnera lub za realizację Kuponów,
   4. treści, informacje lub pliki zamieszczane przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość i aktualność,
   5. działania stron, serwisów lub infrastruktury płatniczej Partnerów,
   6. wadliwe działanie Platformy wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych podmiotów,
   7. niezgodne z prawem wykorzystanie przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Platformy, jakiegokolwiek utworu, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej,
   8. naruszenie przez Użytkowników przepisów prawa lub Regulaminu bądź za jakiekolwiek działania Użytkowników w związku z korzystaniem z Platformy, na podstawie których u innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich wystąpiła jakakolwiek szkoda, majątkowa lub niemajątkowa lub zostałoby popełnione względem nich przestępstwo, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń,
   9. ujawnienie treści, do których dostęp uzyskali inni Użytkownicy i osoby trzecie, a które zostały dobrowolnie ujawnione na Platformie przez Użytkownika,
   10. szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Platformy przy wykorzystaniu urządzenia pozbawionego ochrony antywirusowej, w tym w szczególności za sytuacje przechwycenia Hasła Użytkownika przez osoby lub podmioty trzecie. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowania lub inne środki techniczne, w tym oprogramowania chroniące prywatność, hasła oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Platformy,
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. zamieszczenia, zmiany lub usunięcia dowolnej Okazji z Platformy, bez uprzedniego powiadomienia,
   2. czasowego zawieszenia lub zablokowania możliwości korzystania z Okazji lub Platformy lub niektórych jej usług lub treści lub wypowiedzi lub plików zamieszczonych przez Użytkownika w przypadku przeprowadzania napraw, prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Platformy. Usługodawca przekazuje informację o terminach dokonywania napraw, modernizacji, aktualizacji lub regularnych konserwacji technicznych za pośrednictwem Platformy na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. W przypadku modernizacji, aktualizacji lub konserwacji powstałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca przekazuje informację o rozpoczęciu i zakończeniu prac nie później niż wraz z rozpoczęciem tych prac,
   3. przeglądania, edytowania, publikowania, odmawiania publikacji, usuwania oraz monitorowania wypowiedzi, treści i plików zamieszczanych przez Użytkownika na Platformie, pod kątem zgodności z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dane osobowe i ochrona prywatności
  1. Szczegółowe informacje dotyczące administratora, inspektora ochrony danych, zasad przetwarzania danych osobowych i realizacji praw dostępne są na stronie www.goodie.pl/ochrona-danych.
 10. Prawa własności intelektualnej
  1. Niedozwolone jest przesyłanie, publikowanie i udostępnianie w inny sposób w ramach Platformy jakichkolwiek materiałów chronionych prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub znakiem towarowym, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej lub innym prawem, bez wyraźnej zgody właściciela takich praw. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia przez niego prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub innego prawa osoby trzeciej.
  2. Zamieszczając na Platformie jakiekolwiek wypowiedzi, treści lub pliki Użytkownik zaświadcza, że:
   1. jest ich twórcą dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, lub działa w jego imieniu,
   2. ma uprawnienia do ich przesyłania lub publikowania lub zamieszczania na Platformie, w szczególności przyznane jednoznacznie przez twórcę dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy lub osobę, której wizerunek jest uwidoczniany,
   3. ma wszelkie prawa niezbędne do przyznania licencji i praw, względem wyżej wymienionych treści lub plików,
   4. udostępnienie wyżej wymienionych wypowiedzi, treści lub plików przez Użytkownika nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, znaków towarowych ani żadnych praw osób trzecich, w tym praw do wizerunku oraz praw do prywatności.
  3. Usługodawca posiada prawa licencyjne do logo "goodie" i Platformy. Utwory i znaki towarowe znajdujące się na Platformie, w tym materiały objęte prawem własności intelektualnej, o których mowa w ust. 1, stanowią własność Partnera lub Banku Millennium S.A. lub Usługodawcy. Żaden z utworów lub znaków towarowych znajdujących się na Platformie nie może być w całości ani w części powielany, rozpowszechniany, kopiowany, modyfikowany, publikowany, pobierany, wyświetlany, gdziekolwiek zamieszczany, odtwarzany lub transmitowany w żadnej formie ani za pośrednictwem żadnych środków, nie może być też sprzedawany, wypożyczany, odsprzedawany, użyczany w ramach licencji lub podlicencji, wykorzystywany do tworzenia utworów lub opracowań lub innych dzieł pochodnych bądź używany w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy lub właściciela praw, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone w ramach prawa lub zgodne z niniejszym regulaminem.
  4. Zamieszczenie przez Użytkownika treści, wypowiedzi lub pliku na Platformie, jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji i zgody na korzystanie z nich przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.2) – publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. dokonywanie przez Usługodawcę wszelkich opracowań, tłumaczeń i przeróbek, w tym w szczególności na łamach Platformy oraz wykorzystania w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi treściami;
   5. rozporządzenie i korzystanie z praw zależnych, w tym ich wykonywanie przez podmioty trzecie.
 11. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Platformy lub nieprawidłowego sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę, powinny być składane przez Użytkownika w sposób określony w § 3 ust. 10. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe– o ich uzupełnienie. Usługodawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia.
  2. Reklamacje dotyczące Programu Cashback, w tym w szczególności Punktów Cashback, powinny być składane przez Użytkownika poprzez dedykowany formularz dostępny w panelu Programu Cashback maksymalnie w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt. 4. Po upływie tego terminu reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail Usługobiorcy.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjne w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w niej przez zgłaszającego reklamację lub z którego została wysłana reklamacja.
  5. Odpowiedź w sprawie reklamacji dotyczących Programu Cashback jest wysyłana na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
  6. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
  7. Reklamacje dotyczące Okazji, Kuponu lub towaru lub usługi nabytych u Partnera powinny być reklamowane bezpośrednio u tego Partnera oferującego towary lub usługi, którego dana reklamacja dotyczy.
  8. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika do zwrócenia się o bezpłatną pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
 12. Zmiana regulaminu
  1. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
   1. wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu;
   2. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sadów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów władzy i administracji publicznej wpływających na usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu;
   3. dostosowanie usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu do warunków rynkowych wynikających z postępu technicznego i informatycznego;
   4. dostosowanie usług do zmian wprowadzanych w funkcjonującym u Usługodawcy lub w Banku Millennium S.A. systemie informatycznym lub na Platformie, wpływających na usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu;
   5. rozszerzenie, zmianę lub wycofanie funkcjonalności usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana nastąpi w zakresie wynikającym z zaistniałej przyczyny.
  2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione Uczestnikom na Platformie na 3 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Usługodawca równocześnie poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i jego udostępnieniu na Platformie, a w przypadku Użytkowników, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2) – 3), poprzez wysłanie zmienionego Regulaminu na adres e-mail Użytkownika.
  3. W przypadku, w którym Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę drogą e-mailową w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu; tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy zawartej z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Usługodawcy, Użytkownika takiego obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
 13. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia założenia Konta. Dla odstąpienia niezbędne jest powiadomienie Usługodawcy o odstąpieniu w dowolnej formie pisemnej (list, e-mail, formularz na stronie www.goodie.pl), przy czym dla ważności oświadczenia o odstąpieniu, wystarczającym jest wysłanie go przed upływem 14 dni od zainstalowania aplikacji mobilnej "goodie" na urządzeniu mobilnym lub od założenia Konta. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, jest ona uważana za niezawartą. Usługodawca prześle Użytkownikowi niezwłocznie na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu.
  2. Wycofanie zgód składanych przez Użytkownika w toku korzystania z Platformy, a wymaganych do korzystania z niej, jest równoznaczne z uniemożliwieniem świadczenia przez Usługodawcę usług, których zgoda dotyczy.
  3. Usunięcie Konta nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z Okazji lub Kuponu, nabyte przed jego usunięciem.
  4. Zarówno Użytkownikowi, jak i Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z usunięciem Konta.
  5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, może zostać złożone przez Użytkownika w sposób wskazany w § 3 ust. 10. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika.
  6. Jeżeli umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem została wypowiedziana przez Usługodawcę, dokonanie ponownej Rejestracji przez Użytkownika może wymagać uprzedniej zgody Usługodawcy.
  7. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił na Platformie. W przypadku usunięcia Konta nie są usuwane zamieszczone na Platformie komentarze i oddane głosy.
  8. W przypadku określonym w § 4 ust. 6 pkt. 2), Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera w każdej chwili, składając odpowiednie oświadczenie.
 14. Przepisy końcowe
  1. Miejscem świadczenia usług przez Usługodawcę jest terytorium Polski.
  2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest prawo polskie.
  3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zobowiązania Użytkownika wynikające z Umowy trwają do momentu odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub upływu okresu wypowiedzenia.
  4. Użytkownik nie może przekazywać w całości ani części praw ani obowiązków wynikających z umowy z Usługodawcą, nie może też w żaden inny sposób nimi rozporządzać, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  5. Regulamin jest dostępny pod adresem www.goodie.pl i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.