REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „cashback 10 zł za ekartę” 

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin ( zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału oraz przebiegu sprzedaży premiowej pod nazwą „cashback 10 zł za ekartę” (zwana dalej: „Sprzedaż premiowa”) a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym.

2.     Organizatorem Sprzedaży premiowej jest spółka Millennium Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 02-593 Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000111389, NIP: 5251574764, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł (dalej: „Organizator”).

3.     Sprzedaż premiowa organizowana jest w aplikacji mobilnej goodie tj. internetowej platformie udostępniającej jej użytkownikom informacje o zniżkach i promocjach, dostępnej do pobrania w oficjalnych sklepach internetowych Google Play i App Store (dalej: „Aplikacja goodie”). 

4.     Sprzedaż premiowa ma na celu promocję eKart podarunkowych goodie oraz promocję funkcjonalności cashback goodie.

5.     Przedmiotem Sprzedaży premiowej jest naliczenie jej uczestnikom zwrotu 10 zł na ich konto goodie cashback, za zakup eKarty podarunkowej goodie o wartości minimum 100 zł - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

6.     Zasady dotyczące korzystania z eKart podarunkowych goodie, dostępne są na stronie: https://goodie.pl/lp/regulaminakcji

CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

7.     Sprzedaż premiowa rozpoczyna się dnia 20.12.2019 roku i trwa do godz. 23:59:59 dnia 26.12.2019 (dalej: „czas trwania Sprzedaży premiowej”).

8.     Sprzedażą premiową objęte są tylko eKarty podarunkowe goodie („eKarta”).

UCZESTNICY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

9.     Uczestnikiem Sprzedaży premiowej („Uczestnik”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być wyłącznie użytkownik Aplikacji goodie nie będący pracownikiem Organizatora oraz spółek należących do grupy kapitałowej, do której należy Organizator, a także osoba fizyczna współpracująca z tymi podmiotami na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy,.

ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

10.  Skorzystanie ze Sprzedaży premiowej jest dobrowolne.

11.  Uczestnikami mogą być osoby określone w ust. 9, które w czasie trwania Sprzedaży premiowej, spełniać będą następujące warunki: 

a)   posiadają urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (telefon, tablet, inne urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS) wraz z niezbędnym oprogramowaniem i zainstalowaną Aplikacją goodie oraz dostęp do sieci Internet,

b)   są aktywnymi użytkownikami usługi goodie cashback, a na ich koncie cashback została zarejestrowana minimum jedna transakcja, z tytułu której przysługuje im cashback,

c)    w czasie trwania Sprzedaży premiowej, po raz pierwszy zakupią eKartę podarunkową i podarują bliskiej osobie poprzez Aplikację goodie eKartę o minimalnej wartości 100 zł,

d) eKarta podarunkowa zostanie aktywowana do dnia 10.01.2020 przez osobę obdarowaną.

12. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 11 i aktywacji eKarty przez osobę obdarowaną, Organizator zasili konto cashback Uczestnika w goodie kwotą 10 zł, niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od aktywacji.

13.  Uczestnik nie ma prawa do zamiany zwrotu 10 zł na inną nagrodę rzeczową lub wypłaty jej równowartości w pieniądzach. Uczestnik nie ma prawa do zamiany eKarty na inną nagrodę rzeczową lub wypłaty jej równowartości w pieniądzach.

14.  Nagroda w postaci 10 zł oraz stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową i stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że Uczestnik nie ma obowiązku odprowadzenia podatku. Zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

 SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

15.  Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora podany w ust. 2 za pomocą przesyłki rejestrowanej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@goodie.pl.

16.  Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji: a) imię i nazwisko, b) adres do korespondencji, c) w przypadku wyboru adresu poczty e-mail jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej (e-mail), d) miejsce i datę zdarzenia oraz wskazany w zgłoszeniu adres email Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, e) przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz treść żądania. Odmowa podania przez Uczestnika ww. danych uniemożliwi rozpatrzenie jego reklamacji.

17.  O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej złożenia zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ust. 23 Regulaminu. 

 DANE OSOBOWE

18.  Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika. 

19.  Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Uczestników sprawuje Inspektor Danych Osobowych („Inspektor”). Uczestnik może się skontaktować z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także w razie wątpliwości co do swoich praw.

a) adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Goodie Sp. z o.o., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. b) e-mail: iod@goodie.pl

20.  Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika jest: art. 6. ust. 1 lit. b) oraz art. 6. ust. 1 lit. f) RODO.

21.  Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne.

22.  Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania Sprzedaży premiowej, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających. 

23.  Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

24.  Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.