Regulamin Promocji „Cashback bonus 1”

§ 1. Organizator Promocji
 • Organizatorem promocji „Podróżuj za mniej" („Promocja”) jest spółka Millennium Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000111389, NIP: 5251574764, kapitał zakładowy: 500.000 zł („Organizator”), właściciel i dostawca aplikacji goodie („Aplikacja goodie”).
§ 2. Obszar i czas obowiązywania Promocji
 • Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Promocja obowiązuje od dnia 23.01.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.
§ 3. Warunki Promocji
 • Organizator przekaże wybranym użytkownikom aplikacji goodie bonusowy cashback w statusie oczekujący.
 • Bonus zostanie zaakceptowany do wypłaty po wykonaniu przez użytkownika dowolnej poprawnej transakcji cashback. Bonus zostanie zaakceptowany nie później niż w ciągu 7 dni od wykonania poprawnej transakcji,
 • Użytkownik ma czas na wykonanie swojej pierwszej transakcji cashback do końca lutego 2019.
§ 4. Reklamacje i kontakt
 • Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej zakończenia.
 • Reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania aplikacji goodie lub nieprawidłowego świadczenia usług przez Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora.
 • Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem lub składać reklamacje dotyczące korzystania z aplikacji goodie lub wykorzystania Kodu, wysyłając wiadomość na adres e-mail:kontakt@goodie.pl.
 • Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego.
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie uznawany za uwzględnienie reklamacji.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w niej przez zgłaszającego reklamację lub z którego została wysłana reklamacja.
 • Decyzja w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do zwrócenia się o bezpłatną pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
§ 5. Postanowienia końcowe
 • Organizator może zdecydować z ważnych powodów o wstrzymaniu Promocji lub zmianie warunków Regulaminu przed końcem Promocji, przy czym pozostaje to bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed tymi zdarzeniami. Informacja o wstrzymaniu Promocji lub zmianie Regulaminu będzie podana na stronie goodie.pl oraz w Aplikacji goodie.
 • Promocja podlega prawu polskiemu.